• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Dăeni

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
53 09-11-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Comuna Dăeni, județul Tulcea, având ca obiect asigurarea asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Comuna Dăeni, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”,Cod MySmis 130963 - -   - -
52 04-11-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea pentru anul 2022 - -   - -
51 14-10-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; pentru revocarea H.C.L. Dăeni nr. 46 din 26.09.2022 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Dăeni, judeţul Tulcea - -   - -
50 14-10-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar, la nivelul U.A.T. Comuna Dăeni - -   - -
49 07-10-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Protocolul de Colaborare încheiat între MMSS/MS/ME și UAT Comuna Dăeni, județul Tulcea în cadrul proiectului ,,Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, cod SMIS : 122607” - -   - -
48 03-10-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE DRUM CANTON ÎN COMUNA DĂENI, JUDETUL TULCEA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
47 28-09-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea pentru anul 2022 - -   - -
46 19-09-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Dăeni, judeţul Tulcea - -   - -
45 19-09-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sălii de sport din Comuna Dăeni, str. Principală, nr.44 Bis, județul Tulcea - -   - -
44 19-09-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Dăeni, județul Tulcea pentru perioada octombrie, noiembrie, decembrie 2022 - -   - -
43 19-09-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind majorarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de contabilitate - -   - -
42 19-09-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea Planului propriu de acțiune pe timpul iernii 2022 – 2023, pe raza Comunei Dăeni, Județul Tulcea - -   - -
41 19-09-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind desemnarea de către Consiliul Local al Comunei Dăeni a reprezentantului său în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Dăeni, Județul Tulcea - -   - -
40 19-09-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea organizării sărbătorii ,, Ziua Satului” în Comuna Dăeni, județul Tulcea - -   - -
39 19-09-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea pentru anul 2022 - -   - -
38 29-08-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea de apă afectată în localitatea Dăeni, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
37 12-08-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind implementarea proiectului "DOTARE, MOBILARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA DĂENI, JUDETUL TULCEA “ - -   - -
36 29-07-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; pentru aprobarea Strategiei de transformare digitală a comunei Dăeni, județul Tulcea - -   - -
35 07-07-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind stabilirea unei suprafețe de teren în vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții și demolări de pe raza comunei Dăeni, județul Tulcea - -   - -
34 07-07-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind actualizarea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul comunei Dăeni , județul Tulcea - -   - -
33 13-07-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea participarii la ”Programul privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, din anul 2022” cu proiectul ''REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ PRIN EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA DĂENI'' - -   - -
32 19-05-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţă și radierea vehiculelor, pentru care exista obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Dăeni, județul Tulcea da 2022-05-19  
31 18-06-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea măsurilor pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor - -   - -
30 30-06-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind concesionarea unui imobil teren în suprafață de 49 mp, situat în Comuna Dăeni, str. Principală, nr.36, număr cadastral 41665, judeţul Tulcea - -   - -
29 30-06-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea cuantumului orar al compensaţiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă al comunei Dăeni - -   - -
28 12-07-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobare a Memoriului justificativ, a indicatorilor tehnico – economici și a Bugetului Cererii de finanțare pentru obiectul investiției: „ACHIZIȚIE ECHIPAMENT PENTRU ASIGURAREA CONTINUĂ A ACCESULUI CĂTRE ZONA DE PESCUIT DIN COMUNA DĂENI „ - -   - -
27 03-06-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind însușirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației ” I m a single dog” - -   - -
26 03-06-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanismului - -   - -
25 03-06-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Dăeni, județul Tulcea pentru perioada iulie, august, septembrie 2022 - -   - -
24 19-05-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; pentru aprobarea Strategiei de digitalizare a comunei Dăeni pentru perioada 2022-2030 - -   - -
23 09-05-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; pentru modificarea H.C.L. nr.72/2021 privind aprobarea organigramei, statul de funcţii şi numărul de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dăeni, pentru anul 2022 - -   - -
22 04-05-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea cotei de carburanți pentru autovehiculele și utilajele ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Dăeni pentru anul 2022 - -   - -
21 19-05-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Dăeni” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) - -   - -
20 11-05-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; pentru modificarea HCL nr.59/2021 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "DOTARE, MOBILARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA DĂENI, JUDETUL TULCEA “ - -   - -
19 04-04-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind majorarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de contabilitate - -   - -
18 23-03-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2023 da 2022-03-23  
17 06-04-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea documentaţiei SF și a indicatorilor tehnico-economici, pentru investiţia “Construire și dotare centru medical de permanență în sat Dăeni, Comuna Dăeni, județul Tulcea" - -   - -
16 22-03-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea pentru anul 2022 - -   - -
15 28-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Dăeni, judeţul Tulcea - -   - -
14 25-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Dăeni, județul Tulcea pentru perioada aprilie, mai, iunie 2022 - -   - -
13 21-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind desemnarea de către Consiliul Local al comunei Dăeni a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Dăeni pentru activitatea desfăşurată în perioada 19.04.2021 – 31.12.2021 - -   - -
12 17-02-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea pentru anul 2022 da 2022-02-17   -
11 28-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea alocării sumei de 8.000 lei din bugetul local pentru ,, Ziua Femeii” (1- 8 Martie) - -   - -
10 11-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea, pentru anul 2022 și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 da 2022-01-11   -
9 05-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Dăeni pentru anul 2022 da 2022-01-05   -
8 07-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Dăeni - -   - -
7 05-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea cantității de apă pierdută prin procesul tehnologic la Serviciul de alimentare cu apă și canalizare Dăeni în anul 2021 - -   - -
6 11-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind revocarea H.C.L. Dăeni nr. 38 din 29.07.2021 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dăeni, Judeţul Tulcea - -   - -
5 06-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea organizarii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Dăeni, județul Tulcea, pentru anul şcolar 2022 - 2023 da 2022-01-06   -
4 06-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele care vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de instanța de judecată, pentru anul 2022 da 2022-01-06  
3 05-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022 - -   - -
2 05-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind aprobarea Programului de salubrizare al comunei Dăeni, județul Tulcea, pe anul 2022 da 2022-01-05  
1 03-01-2022 GHERGHIŞAN MARIAN-MIHĂIŢĂ, Primar; privind validarea Dispoziției primarului comunei Dăeni nr. 2 din 04.01.2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a Bugetului local de venituri proprii și cheltuieli al Comunei Dăeni ,,sursa A”, pe anul 2021, din excedentul anului precedent da 2022-01-03   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină