Taxe şi impozite locale

HOTĂRÂREA NR. 87 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020


  Art. 1. (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pentru anul 2020 se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

              (2) Tabloul cuprizând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, este prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

              (3) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%, asupra valorii impozabile a clădirii, conform art.457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

   (4) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 %, asupra valorii care poate fi:

 • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;
 • valoare finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 • valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (4), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinată din aplicarea valorilor stabilite la art.(2) conform art. 457 din Legea nr.277/2015 privind Codul fiscal.

 (5) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 (6) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

(7) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,0% asupra valorii impozabile a clădirii.

(8) Pentru clădirile nerezidenţiale  aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru stabilirea impozitului /taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

 • ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
 • valoarea rezultată dintr-un raport de evaloare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 • valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anuluifiscal anterior;
 • valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobîndite în cursul anului fiscal anterior;
 • în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 • în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administraresau de folosinţă, după caz.

(9) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

        Art.2.   (1) Impozitul  şi taxa pe clădiri, impozitul şi taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv.

   (2)  Pentru neplata la termenele enunţate la alin.(1) contribuabilii datorează majorări de întârziere de 1%, pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

       Art. 3. Impozitul anual pe clădiri, teren și mijloace de transport, datorat bugetului local de către contribuabilii persoane fizice și / sau juridice, în cuantum de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plătește integral până la primul termen de plată.

      Art. 4. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice, după cum urmează:

 • în cazul impozitului pe clădiri la 10 %;
 • în cazul impozitului pe teren la 10 %;
 • în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10 %.

      Art. 5. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte, pentru contribuabilii persoane juridice, după cum urmează:

 • în cazul impozitului pe clădiri la 10 %;
 • în cazul impozitului pe teren la 10 %;
 • în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10 %.

     Art. 6. Se aprobă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale a contribuabililor persoane fizice/juridice care se încadrează în prevederile Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale, prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ce constituie Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art. 7. Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, inclusiv, se anulează, conform art. 266 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de către debitori.

         Art. 8. Se aprobă plafonul obligaţiilor fiscale restante, datorate de către debitorii persoane fizice şi juridice, ce vor fi menţionaţi în lista ce se va publica trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, conform prevederilor art. 162 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, astfel:

 • pentru persoane fizice – 1.500 lei;
 • pentru persoane juridice – 000 lei.

         Art. 9. Se aprobă taxa de salubrizare şi regulamentul privind instituirea şi administrarea acesteia, prevăzut în  Anexa nr. 3  care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

         Art. 10. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL Dăeni nr. 76

 din 28.10.2019  pentru aprobarea regulamentului de plată a taxei de habitat în Comuna Dăeni, judeţul  Tulcea.

         Art. 11. Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2020 şi este aplicabilă în anul fiscal 2020.

         Art. 12. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Dăeni, prin aparatul său de specialitate.

         Art.13. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Județului Tulcea, Primarului Comunei Dăeni,  Compartimentului Financiar – impozite și taxe şi va fi adusă la cunostinţa publică prin afișare la sediul Primariei Comunei Dăeni și pe site-ul  primariei de către secretarul general al comunei.

    Hotărârea a fost adoptată  astăzi 13.12.2019 cu  9  voturi ,,pentru”, 0 ,,împotrivă”, 0 ,,abțineri”, fiind prezenți 9 consilieri locali din cei 11 care alcătuiesc Consiliul Local Dăeni.

 

TABLOUL

cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte

taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2020

 

I.CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite și taxe locale

 

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI

 

VALORILE  IMPOZABILE

pe metru patrat de suprafata  construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice

Art.457 alin.(2)

 

 

     TIPUL CLADIRII

Valorile stabilite prin HCL  nr. 38/15.04.2019

Valorile stabilite de Consiliul Local pentru anul 2020

Valoarea impozabilă

Valoarea impozabilă

Cu intalatii de apa,canalizare,

electrice si incalzire

(conditii cumulative)

Fara instalatii de apa,canalizare,

electricitate sau incalzire

Cu intalatii de apa,canalizare,

electrice si incalzire

(conditii cumulative)

Fara instalatii de apa,canalizare,

electricitate sau incalzire

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau orice alte masteriale rezultate in urma unui ntratament termic si/sau chimic

 

 

1046

 

 

 

 

 

627,60

 

 

1046

 

 

 

 

 

628

B.Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unuin tratament termic si/sau chimic

 

313,80

 

 

 

 

209,20

 

 

 

 

314

 

 

 

 

209

 

 

 

C.Cladire –anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

 

 

209,20

 

 

183,05

 

 

209

 

 

 

 

183

D.Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

 

130,75

 

78,45

 

131

 

78

E.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau mansarda, utilizate ca locuinta , in oricare dintre tipurile de cladiri prevzute la lit.A – D

 

75%

din suma care

s-ar aplica cladirii

       

         75%

din suma care

s-ar aplica cladirii

 

75%

din suma care

s-ar aplica cladirii

 

75%

din suma care

s-ar aplica cladirii

F. În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresã încãperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansardã, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinþã, în oricare dintre tipurile de clãdiri prevãzute la lit. A - D

 

50%

din suma care

    s-ar aplica cladirii

 

50%

din suma care

s-ar aplica cladirii

 

50%

din suma care

s-ar aplica cladirii

 

50%

din suma care

s-ar aplica cladirii

 

 IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan,

înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii

Art.465 alin.(2)

 

Zona in cadrul localitatii

Valorile stabilite prin HCL  nr. 38/15.04.2019

Valorile stabilite de Consiliul Local pentru anul 2020

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati

IV

IV

C

558,56

559

 

 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan,

înregistrate în registrul agricol la altă categori de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

Art.465 alin.(4)

Nr.

Crt.

Zona

Categoria de folosinta

Nivelurile stabilite prin HCL  nr. 38/15.04.2019

Nivelurile stabilite de Consiliul Local pentru anul 2020

 

ZONA C

 

ZONA C

1

Teren arabil

19,87

20

2

Pasune

15,69

16

3

Faneata

15,69

16

4

Vie

29,28

29

5

Livada

36,61

37

6

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

19,87

20

7

Teren cu ape

8,36

8

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

Art.465 alin.(7)

Nr.

Crt

Zona

Categoria de folosinta

Nivelurile stabilite prin HCL  nr. 38/15.04.2019

Nivelurile stabilite de Consiliul Local pentru anul 2020

 

 

1

Teren cu constructii

23,01

23

2

Teren arabil

43,93

44

3

Pasune

29,28

29

4

Faneata

20,92

21

5

Vie pe rod

50,20

50

6

Vie pana la intrarea pe rod

x

x

7

Livada pe rod

50,20

50

8

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

8,36

8

  9

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

1,04

1

10

Teren cu amenajari piscicole

27,19

27

 

 IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art.470 alin.(2)

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

I.Vehicule înmatriculate

( lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta )

Nivelurile stabilite prin HCL  nr. 38/15.04.2019

Nivelurile stabilite de Consiliul Local pentru anul 2020

- lei /200 cm3 sau fractiune din aceasta

- lei /200 cm3 sau fractiune din aceasta

1

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv

 

8,36

 

8

2

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3

 

9,41

 

9

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601cm3 si 2000 cm3 inclusiv

 

18,82

 

19

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv

 

75,31

 

75

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv

 

150,62

 

151

6

6.Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cm3

 

303,34

 

303

7

Autobuze, autocare, microbuze

 

25,10

 

25

8

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

 

31,38

 

31

9

Tractoare inmatriculate

18,82

19

II. Vehicule înregistrate

  1.

Vehicule cu capacitatea cilindrică :                                                   

lei/200 cm3

lei/200 cm3

1.1.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3                       

3,13

3

1.2.

Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică > 4.800 cm3                       

5,23

5

  2.

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată                                       

52,30/lei/an

52/lei/an

         

 

Autovehicule de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone

Art.470 alin.(5)

 

 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata/

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

 

Nivelurile stabilite prin HCL  nr. 38/15.04.2019

Nivelurile stabilite de Consiliul Local pentru anul 2020

Ax(e) motor(oare) cu  sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru anexe motoare

Ax(e) motor(oare) cu  sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru anexe motoare

 

I

2 axe

1

Masa de cel  putin  12 tone, dar  mai mică de 13 tone

0

148,53

0

149

2

Masa de cel puţin   13 tone, dar mai mică de  14 tone

148,53

413,17

149

413

3

Masa de cel putin  14 tone, dar mai mică  de 15 tone

413,17

580,53

413

581

4

Masa de cel  putin 15 tone, dar mai mică de 18  tone

580,53

1314,82

581

1315

5

 Masa de cel puţin 18 tone

580,53

1314,82

581

1315

II

3 axe

1

 Masa de cel putin 15 tone, dar  mai mică de 17 tone    

148,53

259,40

149

259

2

 Masa de cel putin 17 tone, dar  mai mică de 19 tone                 

259,40

532,41

259

532

3

 Masa de cel putin 19 tone, dar  mai mică de 21 tone    

532,41

691,40

532

691

4

 Masa de cel putin 21 tone, dar  mai mică de 23 tone    

691,40

1065,87

691

1066

5

 Masa de cel putin 23  tone, dar  mai mică de 25 tone    

1065,87

1655,81

1066

1656

6

 Masa de cel putin 53  tone, dar  mai mică de 26  tone    

1065,87

1655,81

1066

1656

7

 Masa de cel putin 26  tone 

1065,87

1655,81

1066

1656

III

4 axe

1

 Masa de cel putin  23 tone, dar mai mică de 25 tone

691,40

700,82

691

701

2

 Masa de cel putin  25 tone, dar mai mică de 27 tone

700,82

1094,11

701

1094

3

 Masa de cel putin  27 tone, dar mai mică de 29 tone

1094,11

1737,40

1094

1737

4

 Masa de cel putin  29 tone, dar mai mică de 31 tone

1737,40

2577,34

1737

2577

5

 Masa de cel putin  31 tone, dar mai mică de 32 tone

1737,40

2577,34

1737

2577

6

 Masa de cel puţin 32 tone

1737,40

2577,34

1737

2577

 

 

 

Combinatii de autovehicule, un autovehicul articulate sau tren  rutier, de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone

Art.470 alin.(6)

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Nivelurile stabilite prin HCL  nr. 38/15.04.2019

Nivelurile stabilite de Consiliul Local pentru anul 2020

Ax(e) motor(oare) cu  sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu  sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

 

 

 

 

1

Masa de cel puţin  12 tone,  dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

2

Masa de cel puţin  14 tone,  dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

3

Masa de cel puţin  16 tone,  dar mai mică de 18 tone

0

66,94

0

67

4

Masa de cel puţin  18 tone,  dar mai mică de 20 tone

66,94

153,76

67

154

5

Masa de cel puţin  20 tone,  dar mai mică de 22 tone

153,76

359,82

154

360

6

Masa de cel puţin  22 tone,  dar mai mică de 23 tone

359,82

465,47

360

465

7

Masa de cel puţin  23 tone,  dar mai mică de 25 tone

465,47

839,93

465

840

8

Masa de cel puţin  25 tone,  dar mai mică de 28 tone

839,93

1472,76

840

1473

9

Masa de cel puţin  28 tone

839,93

1472,76

840

1473

II

2+2 axe

1

Masa de cel puţin  23 tone,  dar mai mică de 25 tone

144,34

335,76

144

336

2

Masa de cel puţin  25 tone,  dar mai mică de 26 tone

335,76

552,28

336

552

3

Masa de cel puţin  26 tone,  dar mai mică de 28 tone

552,28

810,65

552

811

4

Masa de cel puţin  28 tone,  dar mai mică de 29 tone

810,65

979,05

811

979

5

Masa de cel puţin  29 tone,  dar mai mică de 31 tone

979,05

1607,70

979

1608

6

Masa de cel puţin  31 tone,  dar mai mică de 33 tone

1607,70

2231,11

1608

2231

7

Masa de cel puţin  33 tone,  dar mai mică de 36 tone

2231,11

3387,99

2231

3388

8

Masa de cel puţin  36 tone,  dar mai mică de 38 tone

2231,11

3387,99

2231

3388

9

Masa de cel puţin  38 tone

2231,11

3387,99

2231

3388

III

2+3 axe

1

Masa de cel puţin  36 tone,  dar mai mică de 38 tone

1776,10

2471,69

1776

2472

2

Masa de cel puţin  38 tone,  dar mai mică de 40 tone

2471,69

3358,70

2472

3359

3

 Masa de cel puţin  40 tone

2471,69

3358,70

2472

3359

IV

3+2 axe

1

Masa de cel puţin  36 tone,  dar mai mică de 38 tone

1569,00

2178,81

1569

2179

2

Masa de cel puţin  38 tone,  dar mai mică de 40 tone

2178,81

3013,52

2179

3014

3

Masa de cel puţin  40 tone,  dar mai mică de 44 tone

3013,52

4458,05

3014

4458

4

Masa de cel puţin  44 tone

3013,52

4458,05

3014

4458

V

3+3 axe

1

 Masa de cel puţin  36 tone,  dar mai mică de 38 tone

892,23

1079,47

892

1079

2

 Masa de cel puţin  38 tone,  dar mai mică de 40 tone

1079,47

1612,93

1079

1613

3

 Masa de cel puţin  40 tone,  dar mai mică de 44 tone

1612,93

2566,88

1613

2567

4

 Masa de cel puţin  44  tone

1612,93

2566,88

1613

2567

 

 

Remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinatie de autovehicule

Art.470 alin.(7)

 

Masa  totala maxima  autorizata

Nivelurile stabilite prin HCL  nr. 38/15.04.2019

Nivelurile stabilite de Consiliul Local pentru anul 2020

 

Impozit

– lei -

Impozit

-  lei -

1

Pana la 1 tona inclusiv

9,41

9

2

Peste 1 tona, dar  nu mai mult de 3 tone

35,56

36

3

Peste 3 tone, dar  nu mai mult de 5 tone

54,39

54

4

Peste 5 tone

66,94

67

 

Mijloace de transport pe apa

Art.470.alin.(8)

 

Mijlocul de transport pe apa

Nivelurile stabilite prin HCL  nr. 38/15.04.2019

Nivelurile stabilite de Consiliul Local pentru anul 2020

1

Luntre, barci fara motor,  folosite pentru pescuit si uz personal

21,96

22

2

Barci fara motor folosite in alte scopuri

58,57

59

3

Barci cu motor

219,66

220

4

Nave de sport si agreement*)

550

550

5

Scutere de apa

219,66

220

6

Remorchere si impingatoare:

X

X

a

Pana la 500 CP inclusiv

584,71

585

b

Peste 500 CP, dar  nu peste 2000 CP inclusiv

950,81

951

c

Peste 2000 CP,dar nu peste 4000 CPinclusiv

1.462,30

1.462

d

Peste 4.000 CP

2.339,90

2.340

8

Vapoare pentru fiecare 1.000 tdw sau  fractiune din acesta

190,37

190

9

Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

X

X

a

Cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 de tone inclusiv

190,37

190

b

Cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 de  tone si pana la  3.000 tone

292,88

293

c

Cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 de  tone

512,54

513

 

 

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR

 

Taxa pentru  eliberarea certificatului de urbanism, in mediul rural este egală cu 50% din taxa din tabel - Art.474 alin.(1) și alin. (2)  

 

Suprafata pentru eliberarea certificatului de urbanism

Taxa, in lei

 

Taxa, in lei

 

 

Nivelurile stabilite prin HCL  nr. 38/15.04.2019

Nivelurile stabilite de Consiliul Local pentru anul 2020

a)       pana la 150 m2 inclusiv

3,13

3

b)     intre 151 m2 si 250 m2 inlusiv

3,13

3

c)      intre 251 m2 si 500 m2 inclusiv

4,18

4

d)     intre 501 m2 si 750 m2 inclusiv

6,27

6

e)      intre 751 m2 si 1.000 m2 inclusiv

7,32

7

f)       peste 1.000 m2

7,32 lei + 0,01 lei / m2

pentru fiecare m2 care

depăşeşte 1.000 m2

7 lei + 0,01 lei / m2

pentru fiecare m2 care

depăşeşte 1.000 m2

Art.474 alin.(3)

 

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

Art.474 alin.(4)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primar sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului local în sumă de  14 lei.

Art.474 alin.(5)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire - anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

Art.474 alin.(6)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

Art.474 alin.(8)

Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

Art.474 alin.(9)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

Art.474 alin.(10)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare este de 5 lei/mp de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări.

Art.474 alin.(12)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

Art.474 alin.(13)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală

cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

Art.474 alin.(14)

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de  5 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.

Art.474 alin.(15)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare,energie electrica,telefonie, televiziune prin cablu este de 10 lei pentru fiecare racord.

Art.474 alin.(16)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă - 9 lei.

Art.475 alin.(2)

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător – 50 lei.

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol – 15 lei.

Viza semestriala a atestatului de producător – 5 lei.

Art.475 alin.(3)

Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561-Restaurante, 563 – baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 alte activităţi recreative şi distractive potrivit CAEN

pentru o suprafaţă de până la 500 m2 inclusiv

     100 lei 

pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2

    4000 lei

           

 

 TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE

RECLAMA SI PUBLICITATE

 

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate - Art.477alin.(5)

Cota stabilită de Consiliul Local pentru anul fiscal 2019

Cota stabilită de Consiliul Local pentru anul fiscal 2020

1 %

1%

 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate - Art.478alin.(2)

Nivelurile stabilite de C.L.  pentru anul 2019

Nivelurile stabilite de C.L.  pentru anul 2020

- lei/mp sau fractiune de m2

- lei/mp sau fractiune de m2 -

a)in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

 

25

 

26,15

b)in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

 

20

 

20,92

 

 

ALTE TAXE LOCALE

 

 

Nivelurile stabilite de C.L.  pentru anul 2019

Nivelurile stabilite de

C.L.  pentru anul 2020

Art.486 alin.(1)

Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice

10 lei

10 lei

Art.486 alin.(4)

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divort  pe cale administrativa

500 lei

523 lei

Art.486 alin.(5)

Taxa pentru eliberarea de: copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale

10 lei

10 lei

ALTE TAXE LOCALE:

 

 

Inscriere in circulatie mopede

30 lei

31 lei

Numar mopede

30 lei

30 lei

Taxa inscriere tractoare

30 lei

30 lei

Numar inmatriculare tractoare

35 lei

37 lei

Taxa inscriere atelaje

12 lei

13 lei

Numar inmatriculare atelaje

30 lei

31 lei

Inchiriat vidanja (4 mc)

100 lei / vidanjare

105 lei /vidanjare

Inchiriat tractor cu remorca

100 lei / ora

105 lei / ora

Inchiriat utilaj multifunctional (,,buldoexcavator”)

120 lei / ora

126 lei / ora

Taxa pentru eliberarea de copii ale documentelor existente in arhiva UAT

5 lei

5 lei

Taxa fotocopii xerox

0,50 lei/pagina

0,50 lei /pagina

Taxa pentru utilizarea Căminului Cultural

300 lei

314 lei

Taxa înregistrare contracte arendare

5 lei

5 lei

Taxa – documentatie licitație – vanzare teren

100 lei

105 lei

Legalizare înscrisuri conform art. 12, lit. ,,i” și art.17 din Legea 36/1995(r2)

Taxa pentru legalizare înscrisuri conform art.17 din Legea 36/1995(r2) constituie venit al bugetului local, şi se utilizează pentru acoperirea unor cheltuieli ce se efectuează pentru menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic (achizitionare si intretinere, calculatoare si echipamente I.T.), asigurarea consumabilelor pentru acestea, achizitionarea de bunuri mobile (mijloc de transport , mobilier, dotari).

 

 

2 lei

 

2 lei

 

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului ,,cerere pentru deschiderea procedurii succesorale’’

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului ,,cerere pentru deschiderea procedurii succesorale’’ constituie venit al bugetului local, şi se utilizează pentru acoperirea unor cheltuieli ce se efectuează pentru menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic (achizitionare si intretinere, calculatoare si echipamente I.T.), asigurarea consumabilelor pentru acestea, achizitionarea de bunuri mobile (mijloc de transport , mobilier, dotari).

 

5 lei

 

                    5 lei

Copie Registrul Agricol

10 lei

10 lei

Copie Registrul Cadastral

3 lei/pag.

3 lei/pag.

Copii documentație conform Legii 17/2004 privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole din extravilan

30 lei/dosar (nr. procedură)

31 lei/dosar (nr. procedură)

Copii planuri parcelare A3

32 lei/plan

33 lei /plan

Copii tabel parcelar A4

2 lei/pag

2 lei /pag

Tariful pentru furnizarea apei potabile prin reţeaua publică

 

2,96 lei/mc

Reţea apă – Taxa racordare persoane fizice

                 – Taxa racordare persoane juridice

30 lei

100 lei

31 lei

105 lei

Taxa rebransare retea apa (pauşal)

200 lei

1.000 lei

Tarif canalizare-epurare

 

1,28 lei/mc

Taxă specială de salubrizare persoane fizice

 

6,17 lei/pers./lună

( inclusiv TVA 19%)

 

CAPITOLUL VIII

Sanctiuni

Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară contavenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale

 

 

Art.493 alin. (2)

Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:

a)depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la srt.461 alin.(2),(6),(7), alin.10 lit.c,alin.12 şi 13, art.466 alin,(2),(5),alin.(7) lit .c) alin.(9) şi (10), art.471 alin.(2), (4),(5) şi alin.(6), lit.b) şi c), art.474 alin.(7) lit.c), alin.(11), art.478 alin.(5) şi art.483 alin.(2);

b)nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art.461 alin.(2),(6),(7),alin.(10), lit.c), alin.(12) şi (13), art.466 alin.(2),(5) şi alin.(7), lit.c) alin (9) şi (10), art.471 alin.(2),(4) şi (5) şi alin.(6) lit.b) şi c), art.474 alin.(7), lit.c), alin.(11), art.478 alin.(5) şi art.483 alin.(2).

Art.493 alin. (3)

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei iar cele de la alin.(2) lit.b) cu amenda de la 279 lei la 696 lei.

Art.493 alin. (4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.

Art.493 alin. (5)

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice

In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3)  şi  (4) se majoreaza cu 300%,

 

REGULAMENT

pentru stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare a facilităţilor fiscale pentru anul 2020

    Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru

persoanele prevăzute la art.6 al prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

- persoanele beneficiare să nu deţină şi alte proprietăţi (clădiri, spaţii comerciale sau cu destinaţie de locuinţă) ;

- domiciliul înscris în B.I./C.I. să coincidă cu adresa clădirii pentru care se solicită scutire ;

- persoanele beneficiare să nu deţină în proprietate o suprafaţă mai mare de 2 ha de teren aflat în extravilanul localităţii;

- persoanele beneficiare să nu fie administratori, asociaţi sau să deţină acţiuni în cadrul societăţilor comerciale ;

- pot beneficia de această facilitate şi persoanele care locuiesc la aceeaşi adresă şi care şi-au asumat obligaţia de plată în numele debitorului în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, rerepublicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

    Scutirile prevăzute la art.6 din prezenta hotărâre, se acordă:

- pe baza cererii însoţită de documente justificative ;

- doar la plata impozitului pe clădirea şi terenul aferent acesteia, aflată la adresa de domiciliu a solicitantului;

- în urma unei declaraţii pe proprie răspundere că solicitantul sau membrii familiei acestuia care locuiesc la aceeaşi adresă, nu mai deţin şi alte proprietăţi (clădiri, spaţii comerciale sau cu destinaţie de locuinţă);

- începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.

   Acte necesare acordării de facilităţi fiscale prevăzute la art.6 alin.1 al prezentei hotărâri:

- acte de identitate pentru toți membrii familiei - copie;

- declaraţie pe propria răspundere precum că nu au alte venituri, nu sunt asociaţi,

administratori, nu deţin acţiuni la societăţi comerciale;

- certificat fiscal/adeverinţă de venit eliberat/ă de Administraţia Financiară Măcin din care rezultă că nu au venituri (pentru fiecare membru al familiei cu vârsta de peste 18 ani);

- pentru cei care realizează venituri care constă în ajutor social, pensii, ajutor de şomaj

şi/sau pensie de asistenţă socială, dovada se face cu documente eliberate de organele abilitate.

Acte necesare acordării de facilităţi fiscale prevăzute la art.6 alin.2 al prezentei hotărâri:

 1. a) pentru copiii orfani de ambii părinți:

 - copii certificate deces părinţi;

 - copie C.I. sau copie Certificat de naştere membrii familie;

- adeverinţă elev/student.

 1. b) pentru contribuabili persoanele fizice care au în îngrijire copii cu handicap grav

sau accentuat și invaliditate gradul I:

- copie Certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat/invaliditate;

- copie act de identitate;

- declaraţie pe proprie răspundere că nu deţin în proprietate, o suprafaţă de teren extravilan mai mare de 2 ha;

- declaraţie pe proprie răspundere că solicitantul sau membrii familiei acestuia care locuiesc la aceeaşi adresă, nu mai deţin şi alte proprietăţi (clădiri, spaţii comerciale sau cu destinaţie de locuinţă).

    În cazul în care, persoanele beneficiare nu se mai încadrează în criteriile enumerate mai sus, în

cel mult 30 de zile sunt obligate să depună o cerere pentru calcularea impozitelor.

        

TAXA DE SALUBRIZARE SI REGULAMENTUL PRIVIND INSTITUIREA SI ADMINISTRAREA ACESTEIA

     Taxa de salubrizare reprezinta taxa cu destinatie exclusiva de finantare a activitatii de colectare, transport si depozitare a deseurilor comunale de la toti beneficiarii serviciului – persoane fizice de pe raza comunei Dăeni, instituita in conditiile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 1. Sumele incasate din taxa de salubrizare constituie venit la bugetul local, urmand ca din bugetul comunei Dăeni sa fie achitate operatorului (SC JT Grup SRL) contravaloarea serviciilor prestate.
 2. Obligatia de plata a taxei de salubrizare revine tuturor persoanelor fizice (utilizatori casnici) care detin imobile pe raza comunei Dăeni, indiferent de forma de proprietate (proprietari sau chiriasi).
 3. Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe in functie de numarul de persoane din fiecare gospodarie sau numarul locatarilor existenti la o anumita adresa.
 4. Cuantumul taxei de salubrizare se stabileste, se ajusteaza sau se modifica de catre autoritatile administratiei publice locale, potrivit prevederilor legale in vigoare.
 5. Taxa de salubrizare se stabileşte prin Hotărâre a Consiliului Local Dăeni, conform legii, în cuantum de 2,00 lei/persoana/luna. Pentru anul 2020, stabilirea cuantumului taxei a avut în vedere un impact cât mai redus asupra veniturilor populaţiei, nivelul acesteia fiind stabilit, la valoarea rezultată prin actualizarea tarifului vechi, cu indicele preţurilor de consum ( IPC) şi contribuţia pentru economia circulară, conform legii, respectiv acordarea unei subvenţii de  4,17 lei/persoana/luna.
 6. Taxa de salubrizare va fi achitata lunar, pana in ultima zi lucratoare a fiecarei luni. Plata taxei de salubrizare se poate face si anticipat.
 7. Proprietarii imobilelor mentionate la punctul 3 au obligatia depunerii declaratiei in vederea stabilirii taxei de salubrizare, cuprinzand toate proprietatile detinute si va cuprinde numarul persoanelor care locuiesc la acea adresa (membri de familie, rude, chiriasi, flotanti). Formularul declaratiei al carei model este prezentat la finalul anexei, va putea fi ridicat de la Compartimentul Taxe si Impozite. Declaratia poate fi depusa si de un alt membru major din gospodarie.
 8. In situatia in care contribuabilii persoane fizice detin mai multe imobile in proprietate, vor depune o singura declaratie pentru toate imobilele detinute. Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt inchiriate altor persoane fizice, obligatia de a declara si achita revine utilizatorului locuintei, iar proprietarul are obligatia de a furniza sub semnatura, printr-o adresa datele complete ale beneficiarului.
 9. Pentru fiecare gospodarie nelocuita sau neutilizata, proprietarul va depune declaratia pe propria raspundere insotita de documente doveditoare:

       - Xerocopie dupa actul de identitate din care rezulta ca proprietarul are un alt domiciliu;

       - Declaratia pe propria raspundere a 2(doi) vecini, identificati prin act de identitate, prin care sa fie recunoscut faptul ca proprietatea este nelocuita sau neutilizata.

 1. Cuantumul taxei de salubrizare se stabileste pe baza declaratiilor depuse de contribuabili in anul 2019. Persoanele care nu au depus declaratiile pentru stabilirea taxei de salubrizare vor fi impuse din oficiu, in baza datelor furnizate de catre compartimentul Registrul agricol.
 2. Declararea se va face pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii prevazuta de art.326 din Codul penal.
 3. In cazul nedepunerii declaratiei, obligatia de plata se stabileste din oficiu de catre functionarii din cadrul compartimentului de taxe si impozite pe baza oricaror date si informatii detinute de acestia (date din dosarul fiscal al contribuabilului, date din registrul agricol, serviciul public de evidenta a populatiei, etc.).
 4. Depunerea declaratiei de impunere reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata taxei de salubrizare
 5. Declaratiile de impunere depuse initial vor putea fi modificate in timpul anului prin declaratii rectificative, insotite de documente justificative, in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricaror modificari.
 6. Recalcularea taxei de salubrizare in evidenta fiscala ca urmare a depunerii declaratiilor rectificative se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost inregistrata declaratia rectificativa.
 7. In caz de deces, scaderea taxei de salubrizare se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare aparitiei acestei situatii si necesita depunerea copiei dupa certificatul de deces.
 8. Cetatenii care probeaza cu documente de tipul viza de flotant, acte de incorporare, adeverinte de internare in spital ori alte documente justificative din care sa rezulte ca au lipsit din localitate consecutiv cel putin 90 de zile intr-un an calendaristic, li se va recalcula taxa datorata in conditiile prevazute la punctul 15.
 9. Constatarea şi încasarea taxei de salubrizare se va face de catre compartimentul de impozite si taxe locale. Plata taxei de salubrizare se poate face si prin virament bancar sau prin mandat postal.
 10. Urmarirea si executarea silita a taxei de salubrizare sunt de competenta compartimentului impozite si taxe locale
 11. Beneficiază de scutire la plata taxei de salubrizare următoarele persoanele fizice :
 12. a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele necăsătorite ale veteranilor de război ;
 13. b) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate se acorda scutirea de la plata taxei de salubrizare doar pentru gospodaria situata la adresa de domiciliu.
 14. Taxa se salubrizare se plătește pentru maxim 4 persoane ale unei familii, în cazul în care membrii familiei depășesc numărul de patru persoane.
 15. Facilităţile fiscale se acordă utilizatorilor acestora începând cu luna următoare lunii în care a fost depusă cererea împreună cu documentele justificative.
 16. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament, orice prevedere contrară, cuprinsă în acte administrative adoptate anterior de către Consiliul Local Dăeni îşi încetează aplicabilitatea.

Modelul declaratiei de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare

ROMÂNIA

JUDEȚUL TULCEA

COMUNA DĂENI

 

Nr. __________/_____________

 

 

DECLARAŢIE

privind stabilirea taxei de salubrizare în cazul contribuabililor persoane fizice

 

Subsemnatul/a__________________________________________________, Cod Numeric Personal ____________________________ BI/CI Seria________,nr. ___________________ cu domiciliul în ____________________, judeţul___________________, strada ______________________________, nr. _____, bl. ____,sc. ____, et. ____, ap. ___, declar pe propria răspundere că dețin în proprietate în comuna Dăeni, judeţul Tulcea urmatoarele imobile:

 

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Numarul persoanelor din imobil

Numele şi prenumele persoanelor din locuinţă

Taxa de salubrizare/ persoana

Suma de

plata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate pentru infractiunea de fals in declaratii, prevazuta de art. 326 Codul penal precizez ca cele declarate sunt corecte şi complete.

    Am luat la cunostință că informațiile din prezenta declaraţie vor fi prelucrate de Compartimentul Taxe şi impozite  din cadrul PRIMARIEI COMUNEI  DĂENI,  județul Tulcea,  cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și  libera circulație a acestor date.

 • Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal
 • NU sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

 

Data _____________                                                                                        Semnătura _____________

 

 

 

Modelul deiziei de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare

ROMÂNIA

JUDEȚUL TULCEA

COMUNA DĂENI

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

 

Codul de identificare fiscală:                                                                    Nr........../……………………

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

 

D-lui./D-nei ......................................................................................., identificat(ă) prin actul de identitate ................., seria .........., nr. ................................. CIF/CNP/ ......................................................................, domiciliat(ă) în ROMANIA / ................................., judeţul ............................, codul poştal ....................., municipiul/oraşul/comuna ...........................................................satul/sectorul .........................................., str. ................................................................................., nr............, bl. ..........., sc........., et........, ap............

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului ………………………………….:

 

                                                                                                                      Nr. de rol nominal unic: ____

 

         

          Categorie impozit/taxă

 

Sumă (lei)

Termene

     de

    plată

 

                    Cont IBAN

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Total impozit

 

 

 

Notă: Contribuabilul beneficiază de scutire/reducere ______% de la plata impozitelor/taxelor, în calitate de __________________.

          Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilii datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii în cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună de întârziere până la data plăţii. Accesoriile reprezintă creanțe fiscale de plată în sarcina contribuabilului.

         Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.

         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.

       Alte mențiuni ale organului fiscal:        _____________________________________________________________

Conducătorul organului fiscal local                                                        Întocmit azi data ..........................,

 .........................................................                                                                  (funcţia, prenume şi nume)

 (prenume, nume şi ştampilă)

 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

Prenume şi nume ___________________________________________, CNP _____________________ B.I./A.I./C.I. serie _____ nr. _________.

Semnătură contribuabil _____________

Data _________/_________/_________

sau Nr. şi data confirmării de primire: ___________________________________