• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Dăeni: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 24/26-03-2024 privind acordarea unui mandat special domnului Marian-Mihăiță GHERGHIȘAN, Primar al comunei Dăeni, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea 04-04-2024    - -
HCL 23/26-03-2024 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Dăeni 04-04-2024    -
HCL 22/26-03-2024 privind menținerea adeziunii Comunei Dăeni, inclusiv cu teritoriul, la zona pescărească Dunărea Veche – Brațul Măcin, definită de parteneriatul constituit juridic sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală în domeniul pescuitului Dunărea Veche – Brațul Măcinului (FLAG Dunărea Veche – Brațul Măcin) 04-04-2024    - -
HCL 21/26-03-2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Dăeni, județul Tulcea pentru perioada aprilie, mai, iunie 2024 04-04-2024    - -
HCL 20/26-03-2024 privind rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea, pentru anul 2024 04-04-2024    - -
HCL 19/05-03-2024 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “Înființare parc fotovoltaic în vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile de tip solar pentru Comuna Dăeni, Județul Tulcea” 14-03-2024    -
HCL 18/05-03-2024 privind inițierea și realizarea obiectivului de investiții “Înființare parc fotovoltaic în vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile de tip solar pentru Comuna Dăeni, Județul Tulcea” 14-03-2024    - -
HCL 17/23-02-2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Dăeni nr.28/31.10.2012, privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Dăeni 03-03-2024    - -
HCL 16/23-02-2024 privind aprobarea proiectului ,, Școală Gimnazială Dăeni – C3 Grădiniță”, în cadrul Programului Național de Investiții ,,Școli sigure și sănătoase”, aprobarea devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici 03-03-2024    -
HCL 15/23-02-2024 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Dăeni, a unor imobile terenuri situate în intravilanul localității Dăeni, conform măsurătorilor cadastrale, în vederea întabulării/înscrierii dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciara 03-03-2024    - -
HCL 14/23-02-2024 privind revocarea H.C.L. Dăeni nr. 55 din 16.11.2023 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Dăeni, a unor imobile terenuri situate în intravilanul/extravilanul localității Dăeni, conform măsurătorilor cadastrale, în vederea întabulării/înscrierii dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciara 03-03-2024    - -
HCL 13/23-02-2024 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Primăria Dăeni, Comuna Dăeni, Județul Tulcea” 03-03-2024    -
HCL 12/12-02-2024 privind aprobarea cotizației comunei Dăeni către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deșeuri Menajere Tulcea, pentru anul 2024 21-02-2024    - -
HCL 11/12-02-2024 privind aprobarea cuantumului cotizației comunei Dăeni la bugetul Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea, pentru anul 2024 21-02-2024    - -
HCL 10/12-02-2024 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea, pentru anul 2024 și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 21-02-2024    - -
HCL 9/30-01-2024 privind aprobarea indicatorilor economico-financiari, conform devizului general actualizat și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ,, Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism al Comunei Dăeni, județul Tulcea” 08-02-2024    - -
HCL 8/30-01-2024 privind desemnarea de către Consiliul Local al comunei Dăeni a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Dăeni pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 08-02-2024    - -
HCL 7/30-01-2024 privind aprobarea cotei de carburanți pentru autovehiculele și utilajele ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Dăeni pentru anul 2024 08-02-2024    - -
HCL 6/30-01-2024 privind aprobarea cantității de apă pierdută prin procesul tehnologic la Serviciul de alimentare cu apă și canalizare Dăeni în anul 2023 08-02-2024    - -
HCL 5/30-01-2024 privind aprobarea organizarii reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de la nivelul comunei Dăeni, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2024 – 2025 08-02-2024    - -
HCL 4/30-01-2024 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele care vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de instanța de judecată, pentru anul 2024 08-02-2024    - -
HCL 3/30-01-2024 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim de incluziune, pentru anul 2024 08-02-2024    - -
HCL 2/30-01-2024 privind aprobarea Programului de salubrizare al comunei Dăeni, județul Tulcea, pe anul 2024 08-02-2024    - -
HCL 1/30-01-2024 privind validarea Dispoziției primarului comunei Dăeni nr. 2 din 03.01.2024 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a Bugetului local de venituri proprii și cheltuieli al Comunei Dăeni ,,sursa A”, pe anul 2023, din excedentul anului precedent 08-02-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină