• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Dăeni: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 48/20-10-2023 privind privind acceptarea ofertei unei sponsorizări de către Comuna Dăeni 29-10-2023    - -
HCL 47/20-10-2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD – U.A.T. COMUNA DĂENI, JUDEȚUL TULCEA”, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B, Investiția I.2.A-B: Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență 29-10-2023    - -
HCL 46/20-10-2023 privind aprobarea depunerii și implementării proiectului ,,Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd – U.A.T. Comuna Dăeni, Județul Tulcea” 29-10-2023    -
HCL 45/29-09-2023 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în H.C.L. nr. 34 din 31.08.2023 08-10-2023    - -
HCL 44/29-09-2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Dăeni, nr.27/31.10.2012, privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului contabilitate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Dăeni 08-10-2023    - -
HCL 43/29-09-2023 privind desemnarea de către Consiliul Local al Comunei Dăeni a reprezentantului său în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Dăeni, Județul Tulcea, în anul școlar 2023-2024 08-10-2023    - -
HCL 42/29-09-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Dăeni, județul Tulcea pentru perioada octombrie, noiembrie, decembrie 2023 08-10-2023    - -
HCL 41/29-09-2023 privind aprobarea programului de acțiuni comunitare pentru anul 2023 08-10-2023    - -
HCL 40/29-09-2023 privind aprobarea Planului propriu de acțiune pe timpul iernii 2023 – 2024, pe raza comunei Dăeni, județul Tulcea 08-10-2023    - -
HCL 39/29-09-2023 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Dăeni, a unor imobile terenuri situate în intravilanul localității Dăeni, conform măsurătorilor cadastrale, în vederea întabulării/înscrierii dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciara 08-10-2023    - -
HCL 38/29-09-2023 privind rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea, pentru anul 2023 08-10-2023    - -
HCL 37/31-08-2023 privind aprobarea angajării unui muncitor necalificat, prin intermediul A.C.O.R. Filiala Județeană Tulcea 09-09-2023    - -
HCL 36/31-08-2023 privind transmiterea imobilului clădire CSVSA Dăeni (clădire cășărie), cu titlu gratuit, din administrarea Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Tulcea în domeniul privat al comunei Dăeni și în administrarea Consiliului Local Dăeni 09-09-2023    - -
HCL 35/31-08-2023 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 pentru unitățile de învățământ din Comuna Dăeni, pentru anul școlar 2023-2024 09-09-2023    - -
HCL 34/31-08-2023 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Dăeni, a unor imobile terenuri situate în intravilanul localității Dăeni, conform măsurătorilor cadastrale, în vederea întabulării/înscrierii dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciara 09-09-2023    - -
HCL 33/31-08-2023 privind rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea, pentru anul 2023 09-09-2023    - -
HCL 32/28-07-2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 387.622 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului 06-08-2023    - -
HCL 31/13-07-2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Construire și dotare centru medical de permanență în sat Dăeni, Comuna Dăeni, Județul Tulcea", aprobați prin H.C.L. Dăeni nr. 17/2021 22-07-2023    -
HCL 30/13-07-2023 privind modificarea HCL nr.21 din 19.05.2022 pentru înlocuirea unei activități în cadrul proiectului „Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Dăeni” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) 22-07-2023    -
HCL 29/13-07-2023 privind completarea comisiei de specialitate nr. 1, pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei Dăeni, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț, a consiliului local al comunei Dăeni 22-07-2023    - -
HCL 28/26-06-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Dăeni, județul Tulcea pentru perioada iulie, august, septembrie 2023 05-07-2023    - -
HCL 27/26-06-2023 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea pentru anul 2023 05-07-2023    - -
HCL 26/29-05-2023 privind depunerea de către UAT Județul Tulcea a cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea” în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație 07-06-2023    - -
HCL 25/29-05-2023 privind includerea în domeniul privat al comunei Dăeni, a unui număr de 16 terenuri situate în extravilanul localității Dăeni, în vederea întabulării/înscrierii dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciara 07-06-2023    - -
HCL 24/29-05-2023 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de consilier local a domnului IONESCU Neculai și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Dăeni, județul Tulcea 07-06-2023    - -
HCL 23/27-04-2023 privind includerea în domeniul privat al comunei Dăeni, a terenului în suprafață de 5541 mp situat în extravilanul localității Dăeni, în vederea întabulării/înscrierii dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciara 06-05-2023    - -
HCL 22/27-04-2023 privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dăeni, județul Tulcea, începând cu 01.05.2023 06-05-2023    -
HCL 21/27-04-2023 privind menținerea participării Comunei Dăeni în Grupul de Acțiune Locală Munții Măcinului - Dunărea Veche 06-05-2023    - -
HCL 20/27-04-2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 cu rata inflației de 13,8% 06-05-2023    -
HCL 19/12-04-2023 pentru modificarea HCL nr.40/2021 privind implementarea proiectului "DOTARE, MOBILARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA DĂENI, JUDETUL TULCEA “ 21-04-2023    - -
HCL 18/12-04-2023 privind aprobarea proiectului ,, Refacere Grădiniță cu program normal Dăeni, Comuna Dăeni, Județul Tulcea”, în cadrul Programului Național de Investiții ,,Școli sigure și sănătoase”, aprobarea devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici 21-04-2023    -
HCL 17/30-03-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Dăeni, județul Tulcea pentru perioada aprilie, mai, iunie 2023 08-04-2023    - -
HCL 16/30-03-2023 privind aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale Comuna Dăeni, județul Tulcea, la Programul național ,,Școli sigure și sănătoase” 08-04-2023    - -
HCL 15/30-03-2023 privind includerea în domeniul privat al comunei Dăeni, a unor terenuri situate în intravilanul localității Dăeni, în vederea întabulării/înscrierii dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciara 08-04-2023    - -
HCL 14/30-03-2023 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva Dăeni, județul Tulcea 08-04-2023    - -
HCL 13/30-03-2023 privind aprobarea depunerii proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Dăeni, județ Tulcea - Școala Gimnazială Dăeni” în cadrul apelului de proiecte PNRR-Pilonul VI, Reforma 5-Investiția 9 și Reforma 6-Investiția 11 08-04-2023    - -
HCL 12/27-02-2023 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea pentru anul 2023 08-03-2023    - -
HCL 11/27-02-2023 privind aprobarea suplimentării numărului și a cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar, la nivelul U.A.T. Comuna Dăeni 08-03-2023    - -
HCL 10/27-02-2023 privind împuternicirea persoanelor cu drept de semnătură să dispună de operațiunile pe conturile care se vor deschide la Banca Transilvania în scopul gestionării plăților taxelor și impozitelor locale și alte operațiuni bancare 08-03-2023    - -
HCL 9/31-01-2023 privind aprobarea cotei de carburanți pentru autovehiculele și utilajele ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Dăeni pentru anul 2023 09-02-2023    - -
HCL 8/31-01-2023 privind desemnarea de către Consiliul Local al comunei Dăeni a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Dăeni pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 09-02-2023    - -
HCL 7/31-01-2023 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Dăeni, județul Tulcea, pentru anul 2023 și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 09-02-2023    - -
HCL 6/31-01-2023 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023, precum și preluarea în bugetul local pe anul 2023 a excedentului rezultat la șfârșitul anului 2022, al Serviciului de alimentare cu apă și canalizare 09-02-2023    - -
HCL 5/31-01-2023 privind aprobarea cantității de apă pierdută prin procesul tehnologic la Serviciul de alimentare cu apă și canalizare Dăeni în anul 2022 09-02-2023    - -
HCL 4/31-01-2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele care vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de instanța de judecată, pentru anul 2023 09-02-2023    - -
HCL 3/31-01-2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023 09-02-2023    - -
HCL 2/31-01-2023 privind aprobarea Programului de salubrizare al comunei Dăeni, județul Tulcea, pe anul 2023 09-02-2023    - -
HCL 1/31-01-2023 pentru validarea Dispoziției primarului comunei Dăeni nr. 2 din 03.01.2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a Bugetului local de venituri proprii și cheltuieli al Comunei Dăeni ,,sursa A”, pe anul 2022, din excedentul anului precedent 09-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină